Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 

OIT2021

Untitled Document
 
ดาว์นโหลดตราประจำโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก
เชิญชวนร่วมงาน KHAOWANG GAMES 2011 กีฬาสีภายในเริ่มวันที่ 5-8 กันยายน 2554
เชิญชมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเริ่มเวลา 08.30 น. 18 ส.ค. 2554
เรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป 11 ส.ค. 2554
สัปดาห์ห้องสมุด แข่งขันทักษะทางวิชาการและการแสดงต่างๆ ของนักเรียน 1-6 ส.ค. 2554
เรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง 30 ก.ค. 2554
สัปดาห์ภาษาไทย กิจกรรมแรลลี่รักการอ่านในทุกระดับชั้น 21-29 ก.ค. 2554
 
Untitled Document tr>
 

 

 

 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ
1. รายงานประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. การบริหารงานวิชาการรูปแบบ CLEAR เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document