Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 

OIT2021

 
นางสาวสุชาดา เพชรคง
นางปราณี ตันติธีรศักดิ์
หัวหน้าสายชั้น ป.6
วิชาการสายชั้น ป.6
นายปัญญา คณา
นายเฉลิมพล ศรีมงคล
นางรุ่งรวี ยกสงวน
นายบุญส่ง อนุกูลวงศ์สกุล
นางชูศรี จิรชวาลวิสุทธิ์
นางสาวภาวินี แขวงโสภา
นางสุภาพร สุทธิวรรณา
นางถาวร พ่วงสินธุ
นางสุนันท์ เจริญสุข
นายประสิทธิ์ รำพรรณ์
นายฬุริยะ ชัยเดช
นางสาววันวิสาข์ จันทะสอน
 
นายสมเกียรติ กลิ่นวล
 
นางสาวเอราวัณ โพธิ์สารสกุล
 
Untitled Document tr>
 

 

 

 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ
1. รายงานประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. การบริหารงานวิชาการรูปแบบ CLEAR เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document