Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 
 
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
อุดมคติของโรงเรียน
สามัคคี คือพลัง
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
คุณธรรม นำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
 
สีประจำโรงเรียน
 
   เทา หมายถึง สติปัญญา ความเจริญงอกงาม
 
   แดง หมายถึง ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ
 
อักษรย่อของโรงเรียน
ข.ว.
คติพจน์ของโรงเรียน
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำคุณภาพ
 
ปรัชญาของโรงเรียน
 
 
 
Untitled Document
 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document