Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 
 
 
     
 
 
นางสาวธนิษฐา ชาติฉุน
นางสาวนงลักษณ์ นามภักดี
 
 
นางสาวสุกัญญา เดชฉกรรจ์
นางสาวสายสมร นวมนิ่ม
 
 
นางสาวจินตนา แก้วเต็มดวง
นางสาวพรรณี หน่อเรือง
 
 
นางสาวศันศนีย์ สุขสม
นางสาวรัชตา ขุนนุชนารถ
 
 
นางสาวชนาภา ชาติฉุน
นางสาวสายพิณ ทับทิมแดง
 
Untitled Document
 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document