Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 

OIT2021

 
นายโสภณ ทองศิริ
นายกฤษดา ตันติธีระศักดิ์
หัวหน้าสายชั้น ป.2

วิชาการสายชั้น ป.2

นางรัตติพรรณ นาคสมบัติ
นางวลัยภรณ์ ธนวัฒน์
นางพัชนี สุขสวัสดิ์
นางพัชรี เกื้อลาย
นางญารดา สนธิวรชัย
นางสาวสุรินทร์ บัวงาม
นางจิราภรณ์ สันป่าแก้ว
นางษนัยนันท์ ชุณห์วิจิตรา
นายไพฑูรย์ กาญจนสินธุ์
นางเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์
นางสาธิตา อาศน์สุวรรณ
นางปิยะนุช ลี้เลอเกียรติ
นางทิพย์กมล โกสุข
นางกรรณิการ์ โพธิ์รัตน์พิทักษ์
Mr.George Joseph
Madden
 
Untitled Document tr>
 

 

 

 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ
1. รายงานประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. การบริหารงานวิชาการรูปแบบ CLEAR เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document