Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 
 
 
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
 
นายปัญญา เด่นดำรง
 
นายปัญญา มณีดำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     
 
นางสุพรรณิการ์ ซ้อนเพชร
 
นางสาวสาริกา ราชบุญทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
 
Untitled Document
 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document