Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 
 
 
เพลงมาร์ชเขาวัง
     เขาวังสวยเด่นเป็นสง่า
คู่พาราราชบุรีศรีไศล
พวกเราเสริมเพิ่มชือระบือไกล
เขาวังคู่ไทยคู่ฟ้า
     สมชื่อสถาบันการศึกษา
ช่วยประชาอบรมลูกหลาน
เพื่อศักดิ์ศรีราชบุรีมายาวนาน
เขาวังช่วยการศึกษาไทย
     เรื่องการเรียนนั้นเพียรเร่งเรียนไว้
เรื่องจิตใจยึดในใฝ่คุณธรรม
เสริมพละด้านการกีฬานำ
นั้นจะทำให้เรามีวินัย
     เขาวังเราเด่นเห็นไกลใกล้
ร่วมจิตใจร่วมแรงสมานฉันท์
เพิ่มความรักความดีมีทั่วกัน
เขาวังเทิดการศึกษาเอย
 
 
Untitled Document
 

 

 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ
1. รายงานประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. การบริหารงานวิชาการรูปแบบ CLEAR เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document