Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 
 
 
เพลงมาร์ชเขาวัง
     เขาวังสวยเด่นเป็นสง่า
คู่พาราราชบุรีศรีไศล
พวกเราเสริมเพิ่มชือระบือไกล
เขาวังคู่ไทยคู่ฟ้า
     สมชื่อสถาบันการศึกษา
ช่วยประชาอบรมลูกหลาน
เพื่อศักดิ์ศรีราชบุรีมายาวนาน
เขาวังช่วยการศึกษาไทย
     เรื่องการเรียนนั้นเพียรเร่งเรียนไว้
เรื่องจิตใจยึดในใฝ่คุณธรรม
เสริมพละด้านการกีฬานำ
นั้นจะทำให้เรามีวินัย
     เขาวังเราเด่นเห็นไกลใกล้
ร่วมจิตใจร่วมแรงสมานฉันท์
เพิ่มความรักความดีมีทั่วกัน
เขาวังเทิดการศึกษาเอย
 
 
Untitled Document
 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document