Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 

OIT2021

 
 
ที่ตั้ง
         โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จ.ราชบุรี
ติดกับวัดเขาวัง จ.ราชบุรี
 
 
พื้นที่
         26 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา
 
 
ประวัติ
          เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2478 โดยขุนช่วง บุรการ(แอบ ช่วงสุวนิช) เป็นผู้บริจาคเงิน
อุทิศส่วนกุศลให้ นางแสง ช่วงสุวนิช เปิดสอนชั้น ป.1-4 โดยมีนายชิต นราศรี เป็นครูใหญ่ จากนั้นได้งบ
ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอาคารเรียน 7 หลัง อาคารประกอบ 22 หลัง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 70 ห้อง โดยมีนายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นอกจากนี้
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ยังเป็นที่ตั้งศูนย์โรงเรียนเครือข่ายที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 
 
จำนวนบุคลากร
          จำนวนทั้งสิ้น 163 คน จำแนกได้ ดังนี้ ครูชาย 21 คน ครูหญิง 106 คน พนักงานราชการ 1 คน
ครูจ้างสอน 11 คน พนักงานพี่เลี้ยง 8 คน เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 คน วิทยากรภายนอก
3 คน นักการภารโรง 2 คน คนครัว(หญิง) 18 คน ช่างครุภัณฑ์ 2 คน
 
 
สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล 1 - ม.3 
ปีการศึกษา 2558
(สำรวจเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
ชั้นเรียน
จำนวนนักเรียน
รวม
ชาย
หญิง
อนุบาลปีที่ 1
98
94
192
อนุบาลปีที่ 2
137
92
229
รวมอนุบาล 1-2
235
186
421
ประถมศึกษาปีที่ 1
203
162
365
ประถมศึกษาปีที่ 2
210
169
379
ประถมศึกษาปีที่ 3
218
169
387
ประถมศึกษาปีที่ 4
207
181
388
ประถมศึกษาปีที่ 5
208
182
390
ประถมศึกษาปีที่ 6
191
196
387
รวมประถมศึกษาปีที่ 1-6
1,237
1,059
2,296
มัธยมศึกษาปีที่ 1
112
89
201
มัธยมศึกษาปีที่ 2
88
66
154
มัธยมศึกษาปีที่ 3
81
79
160
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
281
234
515
รวมทั้งสิ้น
1,753
1,479

3,232

 
 
Untitled Document tr>
 

 

 

 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ
1. รายงานประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. การบริหารงานวิชาการรูปแบบ CLEAR เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document