Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 

OIT2021

 

มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
..รายละเอียดเพิ่มเติม..
๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ //ภาพข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครู
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณครู ในโอกาสเลื่อนวิทยะฐานะ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท รายละเอียดดังนี้
นางปิยะนุช ลี้เลอเกียรติ จบการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางฬุริยา อยู่จันทร์ เลื่อนวิทยฐานะ คศ. ๓
นางเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ เลื่อนวิทยฐานะ คศ. ๒
นางชลลดา จารุภา เลื่อนวิทยฐานะ คศ. ๒
//ภาพข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
๑๙ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับครูท่านใหม่และมอบรางวัลครูดีเด่น
ต้อนรับครูระพีพัฒน์ หันบัญญัติและรับมอบรางวัลครูดีเด่น ฯลฯ จากผอ.พิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ //ภาพข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
๑๘ ม.ค. ๒๕๕๙
..รายละเอียดเพิ่มเติม..
ชมภาพกิจกรรม

เปิดธนาคารโรงเรียน
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน //ภาพข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙
บริหาร สมาคมผู้ปกครอง คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ นี้ โดยช่วงเช้าพร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทำพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ และการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้นภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน//ภาพข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
๐๘ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

มอบจักรยานในโอกาสวันเด็ก
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ กิจกรรมมอบจักรยานในโอกาสวันเด็กแก่นักเรียนที่มีความจำเป็น โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอนุกูลวิมลกิจ(ทองย้อย สญฺญโม ) เจ้าอาวาสวัดเขาวัง ราชบุรี พระอารามหลวงเป็นประธานการมอบจักยาน //ภาพข่าวโดยทีม ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) (จำนวน ๑๑ คัน)
๐๗ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผอ.พิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลเหรียญระดับต่างๆ จำนวน ๑๗ รายการ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ (จังหวัดอ่างทอง) ตามรายการดังต่อไปนี้
๐๕ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

พระมหาภูมิชาย ให้พรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๕๙
พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง ให้หลักคิดคติธรรมในการดำเนินชีวิตเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ นักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยในการนี้นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทและอวยพรปีใหม่แก่นักเรียน คณะครู ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ๔ ม.ค. ๕๙//ทีมข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
๐๔ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมสมาคมผู้ปกครอง
ภาพบรรยากาศการประชุมสมาคมผู้ปกครอง
22 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)ยินดีต้อนรับ
รอง สาริกา ราชบุญทอง ที่มารับตำแหน่งเป็น
รองผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดเขาวังด้วยความ
ยินดียิ่ง
17 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบดอกไม้แสดงความยินดี คศ.3
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณครูปพิชญา แก้วอุไร
และคุณครูนงลักษณ์ มนตรีมุข ที่ได้รับ คศ.3 
15 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

พิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง พร้อมใจกันในพิธี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ ณ กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี พร้อมกับหน่วยงาน
ต่างๆในจังหวัดราชบุรีี 
5 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558ิ
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวังพร้อมใจกัน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ โดยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดง
ความจงรักภักดี ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 
4 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การเปิดกองและทำกิจกรรมของลูกเสือสำรอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าพิธีประดับบ่าลูกเสือ
เนตรนารีสามัญ ณ โรงเรียนวัดเขาวัง
2 ธ.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนในการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ และได้รับรางวัลต่างๆ
จากการไปแข่งขันครั้งนี้
2-3 ธ.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

สอบนักธรรมสนามหลวง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 และมัธยมศึกษา
เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง
1 ธ.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายอบรมธรรมศึกษาระดับชั้น ป.6
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "เข้าค่ายอบรมธรรมศึกษา"
จำนวน 386 คน และครูจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่
26-28 พ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมสอบวัด
ความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ด้วยข้อสอบกลางของ Oxford Online Placement Test
23 พ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

การประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด
โรงเรียนวัดเขาวังได้เข้าร่วมประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
17 พ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ได้เป็น
ตัวแทนในการแข่งขันศิปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับ
เขตพื้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
12 พ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

รับกฐินพระราชทานวัดเขาวัง
วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ได้จัดพิธีรับพระราชทานผ้าพระกฐิน่
โดยมอบผ้าพระกฐินให้กับวัดเขาวัง จ.ราชบุรี
ภายในพิธีได้มีพุทธศาสนิกชน มาร่วมพิธีอย่างมากมาย
8 พ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทีุ่6
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขาวัง
ได้เดินทางไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายปิยมงคล จ.ราชบุรี
เพื่อทบทวนวิชาลูกเสือ และฝึกระเบียบวินัยให้กับตนเอง
4-6 พ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับคุณครูรับตำแหน่งวิทยฐานะผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกันแสดงความร่วมแสดงความยินด
ีกับคุณครูระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ ที่ได้รับวิทยะฐานะครูชำนาญการ
3 พ.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

บ้านเราเขาวังยินดีต้อนรับคุณครูทั้งสามท่าน
ด้วยความยินดี

ได้แก่ ครูศักดิ์เดช ครูวุฒิชัย ครูสมเกียรติ และMr.kasule
2 พ.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

อบรม E-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระยะ3
โรงเ่รียนวัดเ่ขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ได้เป็นสถานที่ในการ
จัดอบรม E-GP ให้กับผู้บริหารและคณะครู
30 ต.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชานุบาล จ.น่าน
ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) ร่วมเดินทางศึกษาดูงานโรงเรียน
ราชานุบาล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน และร่วม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเก็บประสบการณ์และ
สิ่งดีๆมาใช้สำหรับพัฒนาโรงเรียนต่อไป
5-8 ต.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

งานมุทิตา ครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต
แด่ครูเกษียณอายุราชการทั้ง 11 ท่าน ภาคเช้าที่เวทีเกียรติยศ
และภาคค่ำจัดงานเลี้ยงอำลาที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สดชื่น และยินดี
28 ก.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

เข้ารับการประเิมินโรงเรียนพระราชทาน รอบที่ 1
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) นำเสนอผลงาน
ประกอบการประเิมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานรอบที่ 1
ณ ห้องประชุมยูงทอง
28 ก.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเด็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
นักเีรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิข)
เข้าร่วมการแข่งขัน ณ MCC HALL เดอะมอลงามวงศ์วาน
ได้รับรางวัลในการแข่งขันหลายหลายการ
...รายละเอียดเพิ่มเติม...
23 ก.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

รับการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)รับการประเมิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 8 ก.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่
ได้เลื่อนวิทยฐานะ คือ
1. คุณครูปิยะนุช ลี้เลอเกียรติ ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น
ครูชำนาญการ 
2. คุณครูวิจิตรพร จันทร์แจ่ม ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น
ครูชำนาญการพิเศษ
ชมภาพกิจกรรม

รวมใจเป็นหนึ่ง ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท
ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมอำลาให้แด่ครู
ผู้เกษียณ ปี 2558 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี
5 ก.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมกีฬาภายใน ครั้งที่ 60
การแข่งขันกีฬาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) และขบวนพาเหรด ระหว่างวันที่ 1-4 ก.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ส่งครูยงยุทธ ธวัชวงษ์
คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้เดินทางไปส่ง
ครูยงยุทธ ธวัชวงษ์ที่ย้ายกลับภูมิลำเนา ณ โรงเรียนอนุบาล
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 21 ส.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดเขาวังพร้อมใจกัน
จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงาน
ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้ผู้สนใจเข้าชม
พร้อมทั้งซุ้มของหน่วยงานต่างๆ มาร่วมงานกันอย่างมากมาย 
พิธีเปิดโดยนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.1
18 ส.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ป.5 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์ 2558
คณะครูสายชั้น ป.5 พานักเรียนไปทัศนศึกษา 
ณ ซาฟารีเวิลด์ เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้กับนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
14 ส.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบปลอกแขนสภานักเรียน 2558
ผู้บริหาร และคณะครูมอบปลอกแขนให้กับนักเรียน
ที่รับหน้าที่สภานักเรียนของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียน
14 ส.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

ทำบุญวันพระ สายชั้น ป.1
คณะครู และนักเรียนสายชั้น ป.1 พร้อมใจกันร่วมทำบุญ
ตักบาตร เนื่องในวันพระ เพื่อเป็นการทำจิตใจให้ผ่องใส
และให้นักเรียนเรียนรู้การปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน
14 ส.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2558
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
พร้อมใจกันร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ยิมเนเซียม
4,000 ที่นั่ง พร้อมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี
ท่านสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าฯ จ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี
12 ส.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียน
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ร่วมใจกันในพิธีเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีการ
ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ภายหลังได้มีกิจกรรมวันแม่
โดยเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมแสดงความรัก
กับบุตรหลานโดยการกราบและมอบดอกมะลิจากนักเรียน
ภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างคุณแม่และลูก
11 ส.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

อบรมสภานักเรียน และสารวัตรนักเรียน
คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้จัดการ
อบรมสภานักเรียน และสารวัตรนักเรียน โดยได้รับเกียรติ
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ราชบุรี มาบรรยายพิเศษให้กับ
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ณ ห้องประชุม
ยูงทอง 6 ส.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

นายกเหล่ากาชาดมอบแว่นตาให้กับนักเรียน
นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
และคณะกรรมการ ได้มอบแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียน
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ที่สายตาสั้น และมีฐานะยากจน
ณ ห้องประชุมยูงทอง 3 ส.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

อบรมการเขียนบทภาพยนตร์
คณะครูคอมพิวเตอร์ ได้พานักเรียนเข้าร่วมการอบรม
WorkShop การเขียนบทภาพยนตร์ จาก อ.บุญพงษ์ พานิช
นักเขียนบทภาพยนตร์ จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
และสื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี เนื่องในงาน
วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 49 ณ โรงเรียนดรุณา ราชบุรี
2 ส.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

แห่เทียนจำนำพรรษา 2558
คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) พร้อมใจกัน
นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดเขาวัง พระอารามหลวง
เนื่องในวันเข้าพรรษา และร่วมกันเวียนเทียนรอบโบสถ์
29 ก.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด 2558
คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทยจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
และสัปดาห์ห้องสมุด 2558 เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน
และจัดนิทรรศการของวิชาภาษาไทย ให้กับนักเรียนทุก ๆ คน
ได้เรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ ของโรงเรียน ภายในกิจกรรม
ได้มีการแสดงการละเล่นแบบไทยนักเรียน และแสดงความ
สามารถต่างๆของนักเรียนมากมาย 28 ก.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

พิธีหล่อพระประธานและวางศิลาฤกษ์ อัคคธัมมสถาน
   คณะสงฆ์ วัดเขาวัง พระอารามหลวง จัดพิธีเททองหล่อ
"พระพุทธมุนินท์ศานดา" โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ
ชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานในพิธี
หล่อพระประธานและวางศิลาฤกษ์ อัคคธัมมสถาน
27 ก.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ป.4 ทัศนศึกษา จ.อยุธยา 2558
   คณะครู และนักเรียนสายชั้น ป.4 เดินทางไปทัศนศึกษา
ณ พระราชวังบางปะอิน และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.อยุธยา
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
24 ก.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

หล่อเทียนจำนำพรรษา 2558
นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) พร้อมใจกัน
หล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อจะนำไปถวายคณะพระสงฆ์
ณ วัดเขาวัง จ.ราชบุรี 24 ก.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ป.5 2558
คณะครูระดับ ป.5 ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผอ. เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
23 ก.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ป.6 2558
คณะครูระดับ ป.6 ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผอ. เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
22 ก.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ป.4 2558
คณะครูระดับ ป.4 ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผอ. เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
21 ก.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ป.3 2558
คณะครูระดับ ป.3 ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
นางสุพรรณิการ์ ซ้อนเพชร รอง ผอ. เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
20 ก.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ป.2 2558
คณะครูระดับ ป.2 ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ท่าน ผอ.เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 17 ก.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ป.1 2558
คณะครูระดับป.1 ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ท่านรอง ปัญญา เด่นดำรง รอง ผอ.เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
16 ก.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ระดับปฐมวัย
2558

คณะครูระดับปฐมวัย ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ท่านผอ.เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 15 ก.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ป.3 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เด็ก 2558
คณะครูชั้น ป.3 ได้พานักเรียนในระดับชั้นไปทัศนศึกษา
ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน
และสร้างเสริมประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับเด็ก ๆ
10 ก.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

อบรมใส่ใจปัญหาโรคเอสด์ ยาเสพติดและท้องไม่พร้อม
   คณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่จาก รพ.ราชบุรี ได้เดินทางมา
ให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.6 เกี่ยวกับโรคเอสด์ ยาเสพติด
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยได้รับเกียรติจาก
นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมยูงทอง
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 9 ก.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบรางวัลการแข่งขันกรีฑา 2558
   นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผอ. โรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการ
แข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี รายการดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน
12 ปี ชาย

-รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร ด.ช.โยธิน กุลหอม ป.6/6
-รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตร ด.ช.ธนกฤต ชาติศิริ ป.6/3
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 400 เมตร ด.ช.สุเมธ
พวงหอมป.6/2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4x100 เมตร
1) ด.ช.ณัฐพงศ์ ศรีนวลจันทร์ ป.6/1
2) ด.ช.โยธิน กุลหอม ป.6/6
3) ด.ช.ธนกฤต ชาติศิริ ป.6/3
4) ด.ช.ภาณุวัฒน์ เหล็กดี ป.6/3
5) ด.ช.จิรภัทร ปลั่งจิรางกุล ป.6/2
6) ด.ช.ปฏิพล อินทร์ทอง ป.6/6
7) ด.ช.รัชชานนท์ สุวรรณ ป.6/3
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 80 เมตร ด.ช.วรพงศ์
กรรณสูต ป.6/2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 200 เมตร ด.ช.สรรพวิท
ป้อมพร ป.6/3
-ทีมชายได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน
12 ปี ชาย

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4x100 เมตร
1) ด.ญ.อริสา ประทานพระสกุล ป.6/6
2) ด.ญ.ศศิวิมล บุตรเกตุ ป.6/6
3) ด.ญ.ญาณิชา เจียมสง่า ป.6/8
4) ด.ญ.สุภาภรณ์ วิเศษสังข์ ป.6/6
5) ด.ญ.กาญจนา รัตนะ ป.6/5
6) ด.ญ.ณิชากร เก่งกล้า ป.6/5
7) ด.ญ.สุนิษา ศิริองอาจ ป.6/5

9 ก.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

สพฐ.ตรวจโครงการโรงเรียนสุจริต
คณะผู้ตรวจโครงการโรงเรียนสุจริตจากสพฐ. ได้เดินทาง
มาตรวจผลการปฏิบัติงาน และการให้บริการของโรงเรียน
และ สพป.รบ.1 ว่ามีความโปร่งใสในการทำงาน และทำงาน
ตามกฏระเบียบทางราชการ ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียน
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 7 ก.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานโรงเรียนสีเขียว จ.สมุทรสงคราม
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) และนายปัญญา มณีดำ รอง ผอ. นำคณะครู
แกนนำเข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสีเขียว โรงเรียน
คาร์บอนต่ำและห้องเรียนสีเขียว ยกระดับห้องเรียนสีเขียวสู่
โรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำต่อไป โดยมี
นายธัญญะ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร คณะครูแกนนำ
ให้การต้อนรับ และให้แนวทางและข้อมูลต่างๆในการยกระดับ
สู่โรงเรียนสีเขียว อันจะเป็นการปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 3 ก.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ศน.พิชัย ลิ้มติ้ว และเจ้าหน้าที่ สพป.รบ.1 เดินทางมานิเทศ
กำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครอบคลุมเรื่อง
1.จุดเน้นการดำเนินงานของ สพฐ. 2558
2.เร่งรัดปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
3.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางไกล
ผ่านดาวเทียม
4.การวิเคราะห์ผลการสอบเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.โครงการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน
ของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ณ ห้องประชุมยูงทอง
2 ก.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2558
กองลูกเสือโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ร่วมพิธี
สวนสนามเนื่องในวันคล้ายวัันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี ภายในพิธีได้มีกองลูกเสือ
จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีมาร่วมงานกันอย่าง
พร้อมเพรียง และพิธีครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านธวัช สุระบาล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน 1 ก.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

รับรางวัลสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
ท่าน ผอ.ได้มอบโล่ห์ และเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 29 มิ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2558
คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สุนทรภู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของไทย โดยมีการ
นำเอาผลงานของท่าสุนทรภู่มาแสดงให้กับนักเรียนได้ศึกษากัน
และมีการแสดงของนักเรียนโดยการสวมบทบาทของตัวละคร
ในวรรณคดีของสุนทรภู่ 26 มิ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

การประชุมสัมมนา "โครงการสถานศึกษาแห่งความดี
ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน"

การประชุมสัมมนา "โครงการสถานศึกษาแห่งความดี
ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน" โดย ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี ประธานในพิธี ท่านสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ณ โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี
11 มิ.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 80 ปี
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช)ได้ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า เนื่องในวัน
ก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 80 ปี โดยได้นิมนต์พระจากวัดเขาวัง
จ.ราชบุรี มาบิณฑบาต 10 มิ.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 2558
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้รับเกียรติให้เป็น
สถานที่ในการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 2558 
ณ อาคารอเนกประสงค์ภายในงานได้มีสหกรณ์จาก
โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดราชบุรีมาร่วมงาน
กันอย่างมากมาย 8 มิ.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
พร้อมใจกันในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดย
มีการนำพานไหว้ครูที่นักเรียนได้ทำขึ้นเอง มาไหว้คุณครู
ซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอน ทั้งทางด้านวิชาการ ทางด้านจิตใจ
และเป็นที่รักของนักเรียนทุกคน 4 มิ.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบรางวัล Cross Word 2558
  นายปัญญา เด่นดำรง รอง ผอ. มอบเกียรติบัตรงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 และแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัล 2 รายการ กิจกรรมการแข่งขัน Cross Word
ระดับชั้น ป.1-6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
1.ด.ช.เนติพงศ์ โภชน์พันธ์
2.ด.ญ.รวินท์นิภา สุขพานิช
ครูชูศรี จิรชวาลวิสุทธิ์ และครูวันวิสาข์ จันทะสอน ผู้ฝึกสอน
กิจกรรมการแข่งขัน Cross Word ระดับชั้น ม.1-3 ระดับชาติ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
1.ด.ญ.ศรันย์พร ชมภูเทศ
2.ด.ญ.ณธิดา จำปาหอม
ครูสุภักดิ์ ภิรมย์แก้ว และครูฬุริยา อยู่จันทร์ ผู้ฝึกสอน
27 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีการศึกษา 2558
  คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความร่วมมือจาก
พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชบุรี เดินทางมา
ให้บริการตรวจสุขภาพให้คณะครู ณ ห้องประชุมยูงทอง
20 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบดอกไม้แสดงความยินดี
  คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) แสดงความยินดี
กับครูรัตติยา เกตุกร เนื่องในโอกาสมีวิทยฐานะชำนาญการ
(คศ.2) และครูระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาโท
สาขาบริหารการศึกษา จาก ม.สธ. และร่วมยินดีกับครู
ที่ย้ายเข้าบ้านเราเขาวัง จำนวน 3 ท่าน คือ 
1. นางเรณู ธัญญะรักษ์ จากโรงเรียนวัดหนองตาหลวง
2. นายราเชนทร์ จันทร์เจิม จากโรงเรียนวัดพิกุลทอง
3. นายฬุริยะ ชัยเดช จากโรงเรียนบ้านไทรงาม
19 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรแข่งขัน Cross Word
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้มอบ
เกียรติบัตรการแข่งขันรายการ Cross Word ในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 12 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ระดับมัธยม ปีการศึกษา 2558
  คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้เชิญผู้ปกครอง
ของนักเรียนชั้นมัธยม ร่วมประชุมชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ การจัดการเรียนการสอน และนโยบายของโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2558 นี้ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
10 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ป.4 ปีการศึกษา 2558
  คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้เชิญผู้ปกครอง
ของนักเรียนชั้น ป.4 มาร่วมประชุมชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ การจัดการเรียนการสอน และนโยบายของโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2558 นี้ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
3 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ป.3 ปีการศึกษา 2558
  คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้เชิญผู้ปกครอง
ของนักเรียนชั้น ป.3 มาร่วมประชุมชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ การจัดการเรียนการสอน และนโยบายของโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2558 นี้ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
3 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ป.1 ปีการศึกษา 2558
  คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้เชิญผู้ปกครอง
ของนักเรียนชั้น ป.1 มาร่วมประชุมชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ การจัดการเรียนการสอน และนโยบายของโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2558 นี้ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
2 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

 
Untitled Document tr>
 

 

 

 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ
1. รายงานประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. การบริหารงานวิชาการรูปแบบ CLEAR เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document