Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 

OIT2021

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้บริหาร และคณะครูเครือข่ายฯ ที่ 1 ได้รับเกียรติจาก
ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช มาบรรยายในหัวข้อ การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และการอบรมเชิงปฏิบัติการจาก อ.ลัดดา
วิไลศรี และ อ.วรรณา เลิศวิจิตรจรัส เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ และการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู ณ ห้องประชุมยูงทอง 27-28 มี.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2558
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 พร้อมใจกันเข้ารับการบรรพชา
สามเณร ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน เนื่องในวโรกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเพื่อฝึกฝนจิตใจ
ให้มีความสงบ และศึกษาพระธรรม แล้วนำไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวัน 24-25 มี.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

รับการประเมินคุณภาพภายในจาก สพป.รบ.1
ปีการศึกษา 2557

  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้เตรียมรับการประเมิน
คุณภาพภายใน จากคณะกรรมการของ สพป.รบ.1 นำโดย
นายยรรยงค์ เจริญศรี รอง ผอ.สพป.รบ.1 ณ ห้องประชุมยูงทอง 24 มี.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

พิธีรับผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชทานผ้าไตรให้กับวัดเขาวัง พระอารามหลวง
เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
เพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน จำนวน 119 รูป รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม
- 10 เมษายน 2558 อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน
โดย ท่านพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผอ. โรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) 19 มี.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

งานบูรพาจารย์คุณูปการชนานุสรณ์ 2558
  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
พร้อมใจกันร่วมพิธีบูรพาจารย์คุณูปการชนานุสรณ์ ที่จัดขึ้น
ณ วัดเขาวัง เพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญถวายให้กับอดีตเจ้าอาวาส
และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตลอดถึงท่านผู้มีอุปการคุณ ของวัดเขาวัง
พระอารามหลวง 18 มี.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ประเมินสถานศึกษาแห่งความดี
  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เตรียมรับการประเมิน
โครงการสถานศึกษาแห่งความดีเทิดไท้องค์ราชัน โดยมีคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สพป.รบ.1 มาทำการตรวจ
4 ท่าน ณ ห้องประชุมยูงทอง 9 มี.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรสอบแข่งขัน และศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ

  มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบเสริมบัญญา และรางวัล
แข่งขันทักษะระดับประเทศ 3 รายการ
6 มี.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบทุนการศึกษานักเรียนชนะเลิศระดับประเทศ
  ท่านชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.1 ได้มอบเงินรางวัล
และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
จากการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 64 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 3 มี.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

Chinese Day Camp 2015
  ครูภาษาจีนของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ได้ร่วมกันจัดค่าย Chinese Day Camp 2015
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีน และฝึกฝนทักษะ
ให้กับนักเรียนพร้อมกับความสนุกสนาน
ณ ห้องประชุมยูงทอง 25 ก.พ.2558
ชมภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2558
  นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ร่วมใจกันเลือกตั้งประธานนักเรียน 2558
โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 4 ทีม ในปีนี้ได้รับการ
สนับสนุนเครื่องเลือกตั้งแบบอัตโนมัติจาก
กกต.ราชบุรี เพื่อใช้ในคูหาเลือกตั้งทำให้
การเลือกตั้งเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
24 ก.พ. 2558
ชมภาพกิจกรรม

Chinese Day 2558
  คณะครูภาษาจีนร่วมกันจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เนื่องในวัน
ปีใหม่ของจีน โดยมีการเล่าถึงประวัติความเป็นมาของ
ปีใหม่จีน และมีการแสดงของนักเรียนชุมนุมภาษาจีน
20 ก.พ.2558
ชมภาพกิจกรรม

RCTV สัมภาษณ์ผู้ชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ
  RCTV เดินทางมาสัมภาษณ์ ผอ.พิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
ครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนผู้จัดทำโครงงาน HeroSchoolBus
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศจากการ
ประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557 20 ก.พ.2558
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมกรรมการคุมสอบ NT
  ประชุมกรรมการคุมสอบ NT สพป.รบ.1 ณ ห้องประชุม
ยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 20 ก.พ.2558
ชมภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64
  คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)เดินทางไปศึกษา
ดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 
ณ เมืองทองธานี นำโดยท่าน ผอ.พิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะทุกกลุ่มสาระ ผลงานของนักเรียน และการแสดงของนักเรียนที่น่าสนใจ
อย่างมาก 17 ก.พ. 2558
ชมภาพกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการ วิชาชีพ ครั้งที่ 15
  คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ
วิชาการ-วิชาชีพ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง
ช่วงสุวนิช) ภายในงานได้มีการแสดงผลงานของนักเรียน
กิจกรรมต่างๆ และซุ้มกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากท่านชูศรี อุดมกุศลศรี
ผอ.สพป.รบ.1 เป็นประธานในพิธี 13 ก.พ.2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค

  นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผอ.โรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช)มอบรางวัลเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64
6 ก.พ.2558
ชมภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีรางวัลครูดีในดวงใจ 2558
   คณะครูที่เคยได้รับรางวัลครูดีในดวงใจได้มาร่วม
แสดงความยินดีกับครูศิริพร ชัยพฤกษยะนนท์ ที่ได้รับ
รางวัลครูดีในดวงใจของ สพป.รบ.1 โดยได้รับเกียรติ
จาก ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
มาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมจันทร์ผา
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 27 ม.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2558
   มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี ทั้งหมด 44 ท่าน
ทำพิธีมอบโดย ผอ.พิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 26 ม.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ป.3
   นักเรียนชั้น ป.3 ของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ได้เดินทางไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายปิยะมงคล
จ.ราชบุรี เพื่อทบทวนวิชาลูกเสือ และฝึกระเบียบวินัย
ให้กับตนเอง 23 ม.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

รับเกียรติบัตรรางวัลครู 2558
   คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้รับโล่ห์
และเกียรติบัตร เนื่องในวันครูแห่งชาติ ดังนี้
1.ครูศิริพร ชัยพฤกษยะนนท์ ครูดีในดวงใจ ระดับสพป.รบ.1
2.ครูระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับคุรุสภา
3.ครูรวงอรุณ ศรีประเสริฐ ครูผู้สอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ สพป.รบ.1
4.ครูชนิศา จรัสรักษ์ ครูผู้สอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ สพป.รบ.1
5.ครูปัถยา วิเศษรจนา ครูผู้สอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับคุรุสภา
20 ม.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

วันครูแห่งชาติ 2558
   คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้เข้าร่วมพิธี
วันครู ประจำปี 2558 เพื่อรับเกียรติบัตรเชิดชูครูผู้สอนดีเด่น
ทั้งหมด 3 ท่าน คือ คุณครูรวงอรุณ ศรีประเสริฐ คุณครูชนิศา
จรัสรักษ์ คุณครูปัถยา วิเศษรจนา รางวัลครูดีในดวงใจ คือ
คุณครูศิริพร ชัยพฤกษยะนนท์ และคุณครูระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์
ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับคุรุสภา ทำพิธีมอบโดยท่านสุรพล
แสวงศักดิ์ ผู้ว่าฯ จ.ราชบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
15 ม.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

รับเกียรติบัตรเด็ก และเยาวชนดีเด่น 2558
   นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้รับ
เกียรติบัตรเด็ก และเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
2558 ทำพิธีมอบโดยท่านสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าฯ จ.ราชบุรี
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร 9 ม.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
   คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้จัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 นี้ โดยมีการ
เล่นเกมส์ต่างๆ และการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 9 ม.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2558
   ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) พร้อมใจกันเดินทางไปมอบกระเช้า เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ 2558 ให้กับผู้ใหญ่ท่านต่าง ๆ ที่ให้การ
ช่วยเหลือทางโรงเรียนเสมอมา 5 ม.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่บ้านเราเขาวัง 2558
   ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ร่วมใจกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่บ้านเราเขาวัง 2558 เพื่อฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย ในงานได้มีการแจกของขวัญกันอย่างมากมาย แล้วทุกคนก็เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสุข 29 ธ.ค.2557
ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)
มาศึกษาดูงาน

   โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ต้อนรับคณะครูจาก
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) มาศึกษาดูงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ณ ห้องประชุมยูงทอง 26 ธ.ค.2557
ชมภาพกิจกรรม

การประเมินผลงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สพป.รบ.1

   นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ รับการประเมินผลงานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับ สพป.รบ.1 เพื่อขอรับการ
พิจารณาเป็นตัวแทนของ จ.ราชบุรี ณ ห้องประชุมยูงทอง
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 25 ธ.ค.2557
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาสและวันปีใหม่2015
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม
ส่งความสุขวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2015 ให้กับนักเรียน
และคณะครู โดยมีกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง และ
อวยพรวันปีใหม่ ภายในกิจกรรมได้มีซานต้าแจกขนม
ให้กับนักเรียนทุกๆคน 25 ธ.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์
   นักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ได้เดินทางไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เพื่อทบทวนวิชาลูกเสือ และฝึกระเบียบวินัยให้กับตนเอง
9 ธ.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

พิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557
   ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง พร้อมใจกันในพิธี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ ณ กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี พร้อมกับหน่วยงาน
ต่างๆในจังหวัดราชบุรี ท่านผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธี
5 ธ.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวังพร้อมใจกัน
ในพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สนามกีฬาจังหวัด
ราชบุรี พร้อมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดราชบุรี
ท่านผู้ว่าฯเป็นประธานในพิธี 5 ธ.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557
   ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวังพร้อมใจกัน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ โดยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดง
ความจงรักภักดี ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 
4 ธ.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

Long Live The King 2557
   คณะครู และนักเรียนสายชั้น ป.4 โรงเรียนวัดเขาวังร่วมกัน
จัดกิจกรรม Long Live The King เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โดยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดง
ความจงรักภักดี ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
3 ธ.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก
   นักเรียนชั้น ป.5-6 และม.1-2 ของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง
ช่วงสุวนิช) ได้ทำการสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ของ
การสอบธรรมสนามหลวง โดยใช้โรงเรียนของเราเป็น
สนามสอบ 12 พ.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

มอบดอกไม้ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
   คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
พร้อมใจกันต้อนรับท่าน ผอ.พิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
ที่มารับตำแหน่งเป็น ผอ.ของโรงเรียนวัดเขาวังของพวกเรา
และประธานนักเรียนได้เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้
เพื่อแสดงการต้อนรับ 7 พ.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
พร้อมใจกันจัดงานต้อนรับท่าน ผอ.พิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
ที่มารับตำแหน่งเป็น ผอ.ของโรงเรียนวัดเขาวังของพวกเรา
ด้วยความยินดียิ่ง ภายในงานได้มีผู้มาแสดงความยินดี
อย่างมากมาย 6 พ.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ สพป.รบ.1
   ท่านรอง ผอ.ปัญญา เด่นดำรง มอบเกียริตบัตรให้แก่ครู
และนักเรียน ที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.รบ.1
5 พ.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

คณะครูจาก สพป.ปข.เขต1 ศึกษาดูงานการสอน
   ศึกษานิเทศก์ และคณะครูจาก สพป.ปข.1 เดินทางมาศึกษา
ดูงานการจัดการเรียนการสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
4 พ.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

รับกฐินพระราชทานวัดเขาวัง
   วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ได้จัดพิธีรับพระราชทานผ้าพระกฐิน
โดยมอบผ้าพระกฐินให้กับวัดเขาวัง จ.ราชบุรี
ภายในพิธีได้มีพุทธศาสนิกชน มาร่วมพิธีอย่างมากมาย
26 ต.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

พิธีอำลาครูเกษียณ
   คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) พร้อมใจกันจัด
พิธีอำลาครูเกษียณ โดยทางโรงเรียนมีคุณครูเกษียณทั้งหมด
8 ท่าน คือ 1.ผอ.อภิชาติ คุณาธาทร 2.ครูนวลน้อย
ศรีนวลจันทร์ 3.ครูนัยนา สวัสดิภาพ 4.ครูวราลักษณ์
ชมศรีเมฆ 5.ครูสุวดี พิณประภัศร์ 6.ครอุบล แก้วพร้อมฤกษ์
ู7.รัชนี คล้ายเคลื่อน 8.ครูชำเลือง นาคสมบัติ โดยภายใน
พิธีได้มีการมอบดอกไม้และกล่าวแสดงความในใจของครู
และนักเรียนต่อคุณครูผู้เกษียณ บรรยากาศภายในพิธี
เต็มไปด้วยความอบอุ่น 30 ก.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

อบรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบฝึกทักษะ
   คณะครูคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง
ช่วงสุวนิช) เข้าอบรมการพํมนาแอพพลิเคชั่นแบบฝึกทักษะ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 1 ต.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

ค่ายคุณธรรม ป.4
   นักเรียนระดับชั้น ป.4 ของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง
ช่วงสุวนิช) เข้าค่ายอรมคุณธรรม ณ วัดเขาวัง จ.ราชบุรี
เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ และปฏิบัติธรรม 22 ก.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

อบรมการการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา
   สพป.รบ.1 จัดการอบรมบูรณาการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
พกพา ให้กับครูที่สอนระดับชั้น ป.3 และ มัธยม ณ โรงแรม
เวสเทิร์นแกรนด์ จ.ราชบุรี โดยทีมงานคณะวิทยากรของ
สพป.รบ.1 15-17 ก.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

มอบดอกไม้แสดงความยินดี คศ.3 และป.โท
   ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณครูประยุทธ ณ วังขนาย
ที่ได้รับ คศ.3 และคุณครูปรางทอง ทองอำไพ ที่จบ ป.โท
16 ก.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

เขาวังเกมส์ 2557
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาร่วมกัน
จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2557 (เขาวังเกมส์ 2014) เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย และเกิดความสามัคคี
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ภายในกิจกรรมได้มีการแข่งขันกีฬาหลาย
ประเภทโดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมทุกๆ คน ได้รับเกียรติจาก
ท่าน ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ รอง ผอ.สพป.รบ.1 เป็นประธาน
ในพิธีเปิด 26-29 ส.ค. 2557
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

วันที่ 4

ป.3 ทัศนศึกษาป่าชายเลน จ.เพชรบุรี
   นักเรียนระดับชั้น ป.3 ของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง
ช่วงสุวนิช) เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จ.เพชรบุรี
และร่วมกันปลูกป่าชายเลน 22 ส.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557
   ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดเขาวังพร้อมใจกัน
จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์2557เพื่อเป็นการแสดงผลงาน
ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้ผู้สนใจเข้าชม
พร้อมทั้งซุ้มของหน่วยงานต่างๆ มาร่วมงานกันอย่างมากมาย
พิธีเปิดโดยท่านอภิชาติ คุณาธาทร ผอ.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง
ช่วงสุวนิช) 19 ส.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

สวดพระอภิธรรมศพสามีคุณครูพิสมัย ศิวกรเนตร์
   ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสวุนิช)
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสามีคุณครูพิสมัย
ศิวกรเนตร์ ณ วัดนาหนอง 15 ส.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

ป.5 ทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ 2557
   คณะครูสายชั้น ป.5 พานักเรียนไปทัศนศึกษา
ณ ซาฟารีเวิลด์ เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
15 ส.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียนคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
    สพป.รบ.1 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียน
ในสังกัด สพฐ. ประจำปี 2557 "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."
ณ หอประชุม อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายโรจนะ กฤษเจริญ
รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้ปล่อยคาราวาน สั่นกระดิ่ง
และร่วมขบวนคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อมอบสิ่งของ
และสอบถามถึงความเป็นอยู่ของนักเรียน 13 ส.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2557
   ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดเขาวังพร้อมใจกันร่วมพิธี
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง
พร้อมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดราชบุรี ท่านผู้ว่าฯ
เป็นประธานในพิธี 12 ส.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
   คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียน
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ร่วมใจกันในพิธีเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีการ
ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ภายหลังได้มีกิจกรรมวันแม่
โดยเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมแสดงความรัก
กับบุตรหลาน โดยการกราบและมอบดอกมะลิจากนักเรียน
ภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างคุณแม่และลูก
8 ส.ค.2557
ชมภาพกิจกรรม

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายที่ 1
   โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่ 1 ของ สพป.รบ.1ได้จัด
การแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตกรรมนักเรียนขึ้น
เพื่อค้นหาผู้ชนะ ในแต่ละรายการ นำไปแข่งขันในระดับ
เขตต่อไป 4 ส.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2557
   คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทยจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
2557 เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน และจัดนิทรรศการ
ของวิชาภาษาไทย ให้กับนักเรียนทุกๆคนได้เรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ ของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ภายในกิจกรรมได้มีการแสดงการละเล่นแบบไทยนักเรียน
และแสดงความสามารถต่างๆของนักเรียนมากมาย
29 ก.ค.2557
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ป.5 2557
   คณะครูระดับ ป.5 ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ท่านอภิชาติ คุณาธาทร ผอ.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์
24 ก.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ป.6 2557
   คณะครูระดับ ป.6 ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ท่านอภิชาติ คุณาธาทร ผอ.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์
23 ก.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ป.4 2557
   คณะครูระดับ ป.4 ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ท่านอภิชาติ คุณาธาทร ผอ.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
22 ก.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ป.3 2557
   คณะครูระดับ ป.3 ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ท่านอภิชาติ คุณาธาทร ผอ.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
21 ก.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ป.2 2557
   คณะครูระดับป.2 ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ท่านรอง ปัญญา เด่นดำรง รอง ผอ.เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
18 ก.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

Rally รักการอ่าน สัปดาห์ภาษาไทย ระดับปฐมวัย
2557

   คณะครูระดับปฐมวัย ร่วมกันจัดกิจกรรม Rally รักการอ่าน
เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน
เพื่อส่งเสริมการอ่านคิด เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ท่านรอง ปัญญา เด่นดำรง รอง ผอ.เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
16 ก.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

ระดับประถมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา 2557
   คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) พร้อมใจกันนำเทียนพรรษาไปถวาย
ณ วัดเขาวัง เนื่องในวันเข้าพรรษา และร่วมกันเวียนเทียน
รอบโบสถ์ 10 ก.ค.2557
ชมภาพกิจกรรม

ระดับปฐมวัยถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา 2557
   คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) พร้อมใจกันนำเทียนพรรษาไปถวาย
ณ วัดเขาวัง เนื่องในวันเข้าพรรษา 10 ก.ค.2557
ชมภาพกิจกรรม

หล่อเทียนพรรษาถวายวัดเขาวัง 2557
   คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ที่กำลังจะมาถึง เพื่อถวาย ณ วัดเขาวัง 7-10 ก.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ สายชั้น ป.3
   คณะครูและนักเรียน สายชั้น ป.3 ทำบุญตักบาตรเนื่องใน
วันพระ สืบเนื่องจากโครงการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรี
เทิดไท้องค์ราชัน 4 ก.ค.2557
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2557
   คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สุนทรภู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของไทย โดยมีการ
นำเอาผลงานของท่าสุนทรภู่มาแสดงให้กับนักเรียนได้ศึกษากัน
และมีการแสดงของนักเรียนโดยการสวมบทบาทของตัวละคร
ในวรรณคดีของสุนทรภู่ 26 มิ.ย.2557
ชมภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาตรี-โท-เอก 2557
   เจ้าอาวาสวัดเขาวังร่วมกับโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาตรี-โท-เอก
และทุนการศึกษา ณ วัดเขาวัง โดยได้รับเกียรติจาก
พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัด
พระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
12 มิ.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
พร้อมใจกันในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดย
มีการนำพานไหว้ครูที่นักเรียนได้ทำขึ้นเอง มาไหว้คุณครู
ซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอน ทั้งทางด้านวิชาการ ทางด้านจิตใจ
และเป็นที่รักของนักเรียนทุกคน 12 มิ.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน
   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี
(กอ.รมน.จ.ราชบุรี) ได้จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยาย
เครือข่ายมวลชน ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
โดยท่านชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.1 ได้นำคณะ
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ และ
ได้รับเกียรติจากท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าฯ จ.ราชบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิด 11 มิ.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 79 ปี
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช)ได้ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า เนื่องในวัน
ก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 79 ปี โดยได้นิมนต์พระจากวัดเขาวัง
จ.ราชบุรี มาบิณฑบาต 10 มิ.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 2557
  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้รับเกียรติให้เป็น
สถานที่ในการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 2557
ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน นิสิต
จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิด และ ท่านชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.1
ภายในงานได้มีสหกรณ์จากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ
ในจังหวัดราชบุรี มาร่วมงานกันอย่างมากมาย 7 มิ.ย. 2557
ชมภาพกิจกรรม

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  ท่าน ผอ.อภิชาติ คุณาธาทร ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคน
เข้าสู่การเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และ
ฝากข้อคิดให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาวิชาความรู้ เพื่อที่จะ
เป็นการเปิดโอกาศสู่อนาคตที่ดีต่อไป 16 พ.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2557
  คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้เชิญผู้ปกครอง
ของนักเรียนมาร่วมประชุมชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับ การจัดการเรียนการสอน และนโยบายของโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2557 นี้ ณ ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 12-15 พ.ค. 2557
ชมภาพกิจกรรม

 
Untitled Document
     

 

 

 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ
1. รายงานประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. การบริหารงานวิชาการรูปแบบ CLEAR เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document